Znenie zákonov

Znenie zákonov a vyhlášok

Na tejto stránke nájdete dôležitú legislatívu z oblasti pre správu bytového a domového fondu.

 • Zákon č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplne znenie
 • Zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike
 • Vyhláška č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
 • Vyhláška č. 152/2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
 • Vyhláška č. 358/2009 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z.
 • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
 • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2009, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
 • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2010, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
 • Štátny fond rozvoja bývania -Vládny program zatepľovania
 • Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
 • Žiadosť o poskytovaní dotácií na odstraňovanie systémových porúch
  Zoznam systémových porúch bytového domu – príloha