Služby

Telefón:

Pracujeme pre vás

Starostlivá rovnováha v poskytovaní služieb si vyžaduje zodpovedné plnenie zmluvných správcovských a vlastníckych povinností s maximálnou snahou uskutočňovať ďalšie užitočné zámery v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Potrebujete žiadosť alebo potvrdenie? Vyplňte ho priamo z domu.

Technická správa domov

Neoddeliteľnou súčasťou spokojného a bezpečného bývania je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s bývaním so zabezpečovaním pravidelných technických prehliadok a kvalitnej údržby bytového domu. Naša spoločnosť zabezpečuje správu vlastníckych nehnuteľností tak pre fyzické ako aj právnické osoby a svoje poskytované služby orientuje a podriaďuje uvedenému zámeru.

Naša starostlivosť pre Vaše príjemné bývanie.

Uzatvorením zmluvného vzťahu na výkon správy a plnením záväzkov z nej vyplývajúcich pre našu spoločnosť ako správcu tým pracovná činnosť nekončí, pretože našou ochotou je urobiť pre svojich zákazníkov niečo viac na základe individuálnych požiadaviek alebo požiadaviek schválených na domových schôdzach.

Odborní technickí pracovníci sú v našej spoločnosti pre zákazníkom priami správcovia domu, ktorí pravidelnou obhliadkou zisťujú skutočný stav domu, kontrolujú pravidelnosť zabezpečenia výkonov periodických revízií domu v zmysle platných noriem a uplatňovaním zákonných predpisov vrátane energetickej náročnosti, rozvodov v dome, požiarnej povinnosti, pre úsporné bývanie obnovu domu, ako aj ďalšie potrebné technické úkony. Na základe technického odborného posúdenia vypracujú návrh realizácie akcii k odsúhlaseniu vlastníkom na domových schôdzach a zároveň zahrnú akcie do ročného plánu opráv a údržby v rámci správy o činnosti domu.

Dôležitou nepostradateľnou službou je nami zabezpečenie spoľahlivej non – stop havarijnej služby s rýchlym zásahom a zároveň s odstraňovaním následkov z havárie.

V rámci štandardného režimu ďalej zabezpečíme pre dom dodávky všetkých médií s priebežným sledovaním ich spotreby vrátane cien a množstva spotreby uvedenej vo fakturácie.

Promptne reagujeme na zmeny úspor v dodávkach najmä tepla a teplej úžitkovej vody súvisiacich s obnovou domu výlučne dodatkom zmluvy, u ostatných službách podľa potrieb a požiadavkách domu.

Najcitlivejšou oblasťou spojenou s finančnou náročnosťou služieb s cieľom nerušeného bývania v dome je spoločnosťou zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla, teplej a studenej vody, elektrickej energie, prevádzka výťahov, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie spoločných častiach domu vrátane zimnej služby chodníkov a spevnených plôch.
V rámci ostatných služieb poskytujeme podľa potreby deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu pre domový objekt aj jednotlivé byty.

Poistenie nehnuteľnosti pre vznik nepredvídaných škôd na majetku pre našich klientov zabezpečujeme prieskumom trhu a na viac s možnosťou odborného posúdenia poisťovacích rizík z jednotlivých poisťovacích spoločností, výber je jednoznačne v kompetencií vlastníkov nehnuteľnosti.

Zmluvné dohodnuté limity na výkon prác naša spoločnosť plní ako zmluvný záväzok. Realizáciu činnosti nad limit zabezpečujeme výberovým konaním, ktoré je predmetom rozhodnutia vlastníkov nehnuteľnosti.

Aktívne zapájanie vlastníkov v rozhodovaní o dôležitých činnostiach domu a ich kontrolu vnímame ako pocit vzájomnej dôvery.

Bezplatne a automaticky poskytujeme odborné technické poradenstvo:

 • v rámci skultúrnenia bývania spoločných priestorov domu – od vchodových dverí, vstupných priestorov, schodísk, poštových schránok, podláh, stien ….atď.
 • v rámci pracovných aktivít spojených so zabezpečením postupnosti odstraňovania systémových porúch s komplexnou obnovou bytových domov vrátane so zateplením obvodového plášťa.
 • v rámci bezpečnosti občanov v dome návrhom „Projektu bezpečného bývania“ s inštaláciou bezpečnostných kamier a softwarového vybavenia s prepojením do centrály za účelom pohybu osôb cez vchodový vstup.
 • v rámci havárie, mimoriadnej udalosti prípadne živelnej pohromy vykonávaním obhliadok za účelom určenia rozsahu škôd a zabezpečenia v odstraňovaní následkov z nepredvídaných okolností.
 • v rámci generálnych opráv zvláštnych technických zariadení – výťahov.

Ekonomická správa domov

Ekonomický princíp správy jednotlivých domových objektov spočíva v našej spoločnosti predovšetkým zabezpečením prehľadnej evidencie hospodárenia, zodpovednosti za zverené finančné prostriedky, efektívneho nakladania a ich vedením oddelene od hospodárenia spoločnosti.

Prostredníctvom samostatných bankových účtov a softwarom zabezpečené prepojenie na bankové výpisy dostatočné preukazujú samostatnosť účtového okruhu príslušného domového objektu t.j. celkových finančných pohybov vo fonde opráv a fonde služieb.

Spätná kontrola stavu a pohybov finančných prostriedkov je spoločnosťou pre vlastníkom umožnená pasívnym prístupom k bankovému účtu cez internet.

Naša spoločnosť zabezpečuje každoročne k 31. 12. vykonanie inventarizácie cudzieho majetku t.j. finančných prostriedkov na bankových účtoch jednotlivých domov menovaním samostatnej inventarizačnej komisie.

V nadväznosti na predmetnú ekonomickú činnosť si spoločnosť plní zákonnú povinnosť písomnej Správy o hospodárení domu. Jej obsahom je predovšetkým finančné hospodárenie, zhodnotené stavom spoločných častiach a zariadení, návrhom plánu opráv a údržby, ako aj iné významné skutočnosti, ktoré súvisia so správou domu.

V tejto súvislosti spoločnosť zároveň predkladá vždy s termínom k 31. 5. Ročné zúčtovanie nákladov za služby individuálne na každého vlastníka bytu a nebytového priestoru a užívateľov nájomných bytov.

V ekonomickej oblasti svojim zákazníkom poskytujeme ekonomické služby najmä pracovným výkonom činnosti:

 • analýza platieb na jednotlivé byty
 • náklady služieb na príslušný dom
 • zálohové mesačné predpisy platieb a ich zmeny vrátane individuálnych
 • sledovanie úhrad zálohových platieb
 • vymáhanie pohľadávok zákonným postupom v spolupráci s výkonom právnika  (výzvou, návrhom platobného rozkazu, súdnym rozhodnutím, exekučným konaním, dobrovoľnou dražbou)
 • zúčtovanie skutočných nákladov služieb a ich vyúčtovanie
 • vedením evidencie denných bankových výpisov príslušných domov

Rekonštrukcia bytov

Poskytujeme rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov.

Máme skúsenosti s rekonštrukciou bytových aj nebytových priestorov a máme kontakty na spoľahlivých remeselníkov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

S nami:

 • vymalujete,
 • prerobíte kúpelňu,
 • opravíte elektrinu, 
 • opravíte vodu,
 • vychachličkujete
 • a veľa iného.