Sazobník

Sazobník úkonov a taríf za služby poskytované nad rámec uzatvorených zmlúv

Číslo Úkon Tarifa s DPH
1
Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A4
0,25
2
Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A4
0,40
3
Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A3
0,30
4
Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A3
0,50
5
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre potreby katastra nehnuteľností pri prevode vlastníctva bytu
8,00
6
Poplatok za vydanie potvrdenia o veku bytového domu na základe požiadaviek vlastníkov, resp. nájomníkov
8,00
7
Poplatok za potvrdenie pre sociálne účely
zdarma
8
Poplatok za vystavenie potvrdenia o vyrovnaní záväzkov
8,00
9
Poplatok za ostatné potvrdenia
8,00
10
Príprava podkladov na žalobu
30,00
11
Vyhotovenie výpočtového listu (mesačný zálohový predpis) na vlastnú žiadosť
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
3,00
12
Vyhotovenie náhradných základných dokumentov od bytu a nebytového priestoru (nájomná zmluva, zmluva o výkone správy)
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
6,00
13
Poplatok za vystavenie a zaslanie upomienky, výzvy vrátane poštovného (aktuálny cenník pošty)
Poznámka: Poplatok je úhradou z fondu opráv do doby splatenia záväzku dlžníkom.
6,00
14
Poplatok za náklady spojené s doručovaním ročného vyúčtovania služieb (poštovné, balné) (aktuálny cenník pošty)
1,70
15
Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
10,00
16a
Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov - podnikateľov
30,00
16b
Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov - podnikateľov
10,00
17
Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
50,00
18
Vydanie stanoviska k stavebným úpravám
10,00
19
Zabezpečenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva
15,00
20
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka)
20,00 + kolok
21
Vyhotovenie opravného rozúčtovania ročných nákladov za služby na žiadosť vlastníkov
20,00
22
Vedenie úverového účtu - mesačne
6,50
23
Vyhotovenie zmluvy podľa požiadaviek (nájomnej, mandátnej... a pod.)
30,00
24
Poplatok za spracovanie údajov, t.j. rozpočítanie nákladov za teplo podľa nameraných hodnôt z jednotlivých odpočtov meradiel tepla pre potreby ročného zúčtovania nákladov za služby na byt a NP
8,50

Spoločnosť si vyhradzuje právo cenník aktualizovať a dopĺňať