Sazobník

Sazobník úkonov a taríf za služby poskytované nad rámec uzatvorených zmlúv

ČísloÚkonTarifa s DPH
1Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A40,25
2Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A40,40
3Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A30,30
4Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A30,50
5Poplatok za vystavenie potvrdenia pre potreby katastra nehnuteľností pri prevode vlastníctva bytu8,00
6Poplatok za vydanie potvrdenia o veku bytového domu na základe požiadaviek vlastníkov, resp. nájomníkov8,00
7Poplatok za potvrdenie pre sociálne účelyzdarma
8Poplatok za vystavenie potvrdenia o vyrovnaní záväzkov8,00
9Poplatok za ostatné potvrdenia8,00
10Príprava podkladov na žalobu30,00
11Vyhotovenie výpočtového listu (mesačný zálohový predpis) na vlastnú žiadosť
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
3,00
12Vyhotovenie náhradných základných dokumentov od bytu a nebytového priestoru (nájomná zmluva, zmluva o výkone správy)
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
6,00
13Poplatok za vystavenie a zaslanie upomienky, výzvy vrátane poštovného (aktuálny cenník pošty)
Poznámka: Poplatok je úhradou z fondu opráv do doby splatenia záväzku dlžníkom.
6,00
14Poplatok za náklady spojené s doručovaním ročného vyúčtovania služieb (poštovné, balné) (aktuálny cenník pošty)1,70
15Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov10,00
16aVypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov – podnikateľov30,00
16bVypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov – podnikateľov10,00
17Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov50,00
18Vydanie stanoviska k stavebným úpravám10,00
19Zabezpečenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva15,00
20Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka)20,00 + kolok
21Vyhotovenie opravného rozúčtovania ročných nákladov za služby na žiadosť vlastníkov20,00
22Administratívny poplatok – úverový účet (štvrť ročne)19,50
23Vyhotovenie zmluvy podľa požiadaviek (nájomnej, mandátnej… a pod.)30,00
24Poplatok za spracovanie údajov, t.j. rozpočítanie nákladov za teplo podľa nameraných hodnôt z jednotlivých odpočtov meradiel tepla pre potreby ročného zúčtovania nákladov za služby na byt a NP8,50

Spoločnosť si vyhradzuje právo cenník aktualizovať a dopĺňať