O nás

Telefón:

O nás

Bytový podnik Podunajské Biskupice je spoločnosť účelovo založená na vykonávanie správy predovšetkým bytov, nebytových priestorov, ubytovacieho zariadenia, nehnuteľností polyfunkčných domov a na výrobu, dodávku tepla. V rámci správy poskytuje svojim klientom komplexné služby spojené s ich užívaním. Našou snahou je v najväčšej miere zabezpečovať a vytvárať podmienky bezproblémového a bezpečného bývania, ktoré bude zárukou pre spokojnosť našich klientov.

    Sme na trhu v spravovaní nehnuteľnosti s niekoľko desaťročnou tradíciou v rámci územnej lokality Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Pracovný kolektív si výkon činnosti neustále zdokonaľoval počas dlhodobého pôsobenia, zúročil ich o praktické skúsenosti s uplatňovanou legislatívou.

  Spôsob správy nehnuteľnosti pre klientov je spoločnosťou charakterizovaný predovšetkým :

 • zmluvným vzťahom založenom na dôvere
 • dlhodobou skúsenosťou so spravovaním bytového a domového fondu
 • komplexnými službami spojených s užívaním nehnuteľnosti
 • serióznym prístupom pri výkone činnosti súvisiacich so správou vrátane investičných akcií
 • technickými znalosťami stavebných sústav počnúc od výstavby domových objektov
 • zodpovednosťou za zverené finančné prostriedky vo fonde opráv a fonde služieb
 • kontrolou sledovania finančných pohybov na bankovom účte domu pasívnym prístupom k účtu cez internet

Základný princíp výkonu činnosti

 • Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou jediným spoločníkom – vlastníkom Mestskou časťou Bratislava Podunajské Biskupice. Predmetný vlastnícky vzťah je zárukou pre spoločnosť ponúkať a uprednostňovať spokojné, bezpečné bývanie pre našich klientov pred dosahovaním komerčného zisku.
 • Zámerom našej spoločnosti je prioritne sa orientovať na kvalitné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s vlastníkmi nehnuteľnosti k ich maximálnej spokojnosti.
 • Podporujeme vzájomnú komunikáciu s bývajúcimi v dome vrátane iniciatívnych individuálnych požiadaviek, ktoré bezprostredne vnímame ako podporu spolupráce v prospech zabezpečenia nerušeného a spokojného výkonu vlastníckych a užívacích práv v dome.
 • Najcitlivejšou oblasťou spojenou s finančnou náročnosťou pre užívateľov bytov je kvalitná, bezporuchová dodávka médií, služieb a pri ich zmenách promptne reagujeme na zodpovedné plnenia záväzkov dodávateľov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahoch.
 • Dlhodobé skúseností so spravovaním polyfunkčných domov spojené so znalosťou stavebných sústav vytvorili spoločnosti základňu pre rozsiahlu realizáciu náročných projektov komplexnej obnovy bytových domov.
 • Investičné akcie obnovy domu zabezpečujeme komplexne vrátane projektov a finančných zdrojov t.j. využitím štátnych bezúročných pôžičiek /tzv. vládny program/, štátnych nenávratných zdrojov /dotácie na systémové poruchy/, komerčných zdrojov z bankových inštitúcií a vlastných zdrojov vo fonde opráv.
 • V našej spoločnosti je samozrejmosťou vedenie samostatných bankových účtov domových objektov od hospodárenia spoločnosti.
 • Efektívne vymáhanie nedoplatkov zabezpečujeme využitím jedine zákonnými spôsobmi – výzvou, platobným rozkazom, rozhodnutím súdu, exekúciou, dobrovoľnou dražbou.
 • Ďalšou činnosťou v spoločnosti úzko súvisiacou so správou domov je výroba a dodávka tepla a teplej vody z tepelných zdrojov, ktorých výlučne vlastníkom je spoločnosť s regulovanou cenou alebo vlastníci bytov, bez navyšenia ceny.
 • Poplatok za správu v našej spoločnosti je na trhu prijateľný, pričom zabezpečujeme výkon v 65-tich domových objektov.

Výkon činnosti v predmete podnikania

Výkon činností, ktoré sú predmetom podnikania z obchodného registra je nasledovný:

  • správa budov
  • prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
  • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
  • výsadba a údržba zelene,
  • upratovacie a čistiace práce /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/,
  • sprostredkovateľská činnosť,
  • výroba tepla, rozvod tepla,
  • poskytovanie ubytovacej služby