meniny má , zajtra .    

 

SADZOBNÍK
úkonov a taríf za služby poskytované nad rámec uzatvorených zmlúv


ČÍSLO
ÚKON
TARIFA V € s DPH
1
Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A4 0,13
2
Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A4 0,20
3
Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A3 0,17
4
Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A3 0,30
5
Poplatok za vystavenie potvrdenia o vyrovnaní záväzkov 4,50
6
Poplatok za ostatné potvrdenia 1,00
7
Vyhotovenie výpočtového listu (mesačný zálohový predpis) na vlastnú žiadosť
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
1,00
8
Vyhotovenie náhradných základných dokumentov od bytu a nebytového priestoru (nájomná zmluva, zmluva o výkone správy)
Poznámka: K tarife úkonu sa pripočíta počet strán ocenených v zmysle bodu č. 1
3,00
9
Poplatok za vystavenie a zaslanie upomienky, výzvy vrátane poštovného
Poznámka:Poplatok je úhradou z fondu opráv do doby splatenia záväzku dlžníkom.
4,00
10
Poplatok za náklady spojené s doručovaním ročného vyúčtovania služieb (poštovné, balné) 1,70
11
Poplatok za náklady súvisiace s oznámením zmien platieb služieb 1,00
12
Zrušenie záložného práva na byt 5,00
13
Vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov pre prenajímateľov:
a) podnikateľov
30,00
b) nepodnikateľov 10,00
14
Poplatok za účasť na každej schôdzi vlastníkov bytov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 50,00
15
Vydanie stanoviska k stavebným úpravám 10,00
16
Poplatok za potvrdenie o veku domu 4,50
17
Poplatky za sprostredkovanie výkonu prác v rámci dohôd o vykonaní prác v zmysle Zákonníka práce §226-228
a) odpísanie stavu jedného vodomera
0,40
b) odpísanie stavu merača tepla 0,40
c) ostatný výkon prác na základe rozhodnutia zástupcov vlastníkov so stanovením výšky výšky brutto odmeny.
Za sprostredkovanie uvedených prác sa poplatok za náklady uplatňuje učtovaním ekonomickej marži vo výške
Poznámka: Ekonomická marža sa vypočítava zo súčtu oprávnených nákladov na činnosť t.j. brutto odmeny, odvodov do Sociálnej poisťovne a iných oprávnených nákladov.
10% + DPH
18
Zabezpečenie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva 12,00
19
Zabezpečenie znalca na ocenenie nehnuteľností 8,00
20
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) 20,00
21
Vyhotovenie opravného rozúčtovania ročných nákladov za služby na žiadosť vlastníkov 50,00
22
Vedenie úverového účtu - mesačne 6,50
23
Vyhotovenie zmluvy podľa požiadaviek (nájomnej, mandátnej... a pod.) 25,00
24
Poplatok za spracovanie údajov, t.j. rozpočítanie nákladov za teplo podľa nameraných hodnôt z jednotlivých odpočtov meradiel tepla pre potreby ročného zúčtovania nákladov za služby na byt a NP 8,50
Spoločnosť si vyhradzuje právo cenník aktualizovať a dopĺňať
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Služby
 
Technická správa domov

 
Ekonomická správa domov

 
Obnova bytových domov

 
Zoznam zateplených domových objektov
 

 
Zoznam dodávateľov služieb
 

 
Sadzobník úkonov a taríf