meniny má , zajtra .    

 

Obnova bytových domov

    ,,Kvalitné a úsporné bývanie v panelovom dome užívanom niekoľko desaťročí spočíva v komplexnej obnove."


Z akého dôvodu vytvárame podmienky na obnovu bytového domu
našim klientom ?

    Bytové domy starších konštrukčných panelových sústav sú poznačené vysokou energetickou náročnosťou a pri súčasných cenách za energie ako aj budúcich predpokladaných znamenajú neúmerné vysoké náklady domácnosti. Obvodový plášť predmetnej sústavy má veľmi nízky tepelný odpor, čo sa premieta do značne vysokej spotreby tepla na vykurovanie. V konečnom dôsledku starnutím bytového domu dochádza zároveň k postupnej deštrukcií obvodového plášťa, značnému výskytu systémových porúch v konštrukcii domu, zhoršujú sa mnohé ďalšie technické a užívateľské parametre.

    V tejto súvislosti je nezanedbateľné riešenie tepelných mostov v obvodových paneloch, nakoľko tie sa popri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu významne podieľajú na vzniku plesní a mikroorganizmov, ktoré znepríjemňujú nielen samotné bývanie v dome, ale aj ohrozujú zdravie bývajúcim.

    Systémové riešenie uvedených nedostatkov spočíva v komplexnej obnove bytových domov vrátane zateplenia a hydraulického vyregulovania rozvodov tepla.

    Projektom obnovy konkrétne riešime predovšetkým odstránenie systémových porúch / identifikovaných na štítových stenách a predsunutých schodísk, lógií/, zateplenie strechy, fasády, štítových stien, stropov pivničných a vstupných priestorov, výmeny bytových, pivničných a schodiskových okien, vstupných dverí v zmysle platných technických noriem.


Ako vnímame proces obnovy ?

    Realizácia projektu obnovy je pre vlastníkov domu významným, ale zároveň finančne náročným procesom. Avšak z dôvodu objektívnej návratnosti vynaložených finančných prostriedkov sú preukázateľné výhody:
 • odstránia sa systémové poruchy
 • znížia sa náklady na bývanie - napr. úspora v spotrebe tepla až o 50- 60 %
 • vytvorí sa stabilnešia vnútorná klíma tým, že zateplením sa zvýši povrchová teplota vnútorných stien, ktorá zabraňuje vzniku plesní a nežiaducim mikroorganizmom
 • rapídne sa znížia alebo minimalizujú budúce náklady na odstránenie zhoršujúceho sa technického stavu domu
 • zveľaďuje sa kultúra a kvalita bývania
 • tepelnou ochranou vonkajších konštrukčných prvkov domu sa podstatne predlžuje životnosť domu
 • cena bytu vo vlastníctve stupne na hodnote
 • dosiahne sa kompenzácia splácania úveru z úspor zníženia nákladov za teplo
 • estetickým vzhľadom domu sa bývanie stáva príťažlivejším.

Financovanie obnovy domových objektov

Vlastný zdroj financovania -
spočíva použitím finančných prostriedkov našetrených vo fonde opráv, prevádzky a údržby. Je to najjednoduchší spôsob financovania obnovy. Vzhľadom na finančne náročné investičné akcie, kde zostatky v príslušných fondoch domov sú v obmedzujúcej výške, nakoľko ich tvorba je nízka a výdavky na opravy, údržbu sú značne vysoké sa využíva ako doplnkový zdroj financovania.

Cudzie zdroje financovania -
pozostávajú z viacerých možnosti :
 • nenávratná štátna dotácia
 • úver ŠFRB / zvýhodnený štátny úver a vládny program zateplenia/
 • komerčný úver
Dotácia MV a RR SR - nenávratna štátna dotácia poskytovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na odstránenie systémových porúch. Splnením prepísaných kritérií môžu žiadatelia získať dotáciu až do výšky 50 % rozpočtovaných, oprávnených nákladov na ich odstránenie, najviac však 18 € na m2 podlahovej plochy bytov v dome. Vlastníci bytov zároveň musia preukázať, že disponujú finančnými zdrojmi do výšky celkových nákladov t.j. minimálne 50 % / vo fonde opráv, prevádzky a údržby, prípadne zárukou komerčnej banky na poskytnutie úveru/.

Úvery zo ŠFRB - výhodný úver zo Štátneho fondu bývania je možnosťou financovania obnovy domového fondu s ročnou úrokovou sadzbou 1 % p. a.. Podmienky získania pre žiadateľov sú dané v rozsahu poskytnutia do výšky 80 % rozpočtových nákladov / najviac však 365 €/m2 podlahovej plochy bytu v dome/ so splatnosťou na 20 rokov a preukázaním vlastného finančného zdroja minimálne vo výške 20 % nákladov.

Vládny program zatepľovania je určený predovšetkým na zlepšenie energetickej hospodárnosti domových objektov. Podmienkou pre žiadateľov je preukázanie 20 % úspory tepla a ďalších opatrení energetickej hospodárnosti. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úver s 0 %-nou úrokovou sadzbou a maximálnym príspevkom 80 €/m2 zateplenej plochy.

Komerčný úver - je úverom z bankových inštitúcií pričom podmienky poskytovania sa stanovia prieskumom trhu, jeho ručenia je tvorbou fondu opráv, prevádzky a údržby. Príslušná banka pri uvádzaní podmienok poskytnutia investičného úveru zároveň stanovuje bytovému domu aj minimálnu výšku mesačnej tvorby fondu opráv.

Zoznam zateplených domových objektov nájdete
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Služby
 
Technická správa domov

 
Ekonomická správa domov

 
Obnova bytových domov

 
Zoznam zateplených domových objektov
 

 
Zoznam dodávateľov služieb
 

 
Sadzobník úkonov a taríf