meniny má , zajtra .    

 

Ekonomická správa domov

    Ekonomický princíp správy jednotlivých domových objektov spočíva v našej spoločnosti predovšetkým zabezpečením prehľadnej evidencie hospodárenia, zodpovednosti za zverené finančné prostriedky, efektívneho nakladania a ich vedením oddelene od hospodárenia spoločnosti.

    Prostredníctvom samostatných bankových účtov a softwarom zabezpečené prepojenie na bankové výpisy dostatočné preukazujú samostatnosť účtového okruhu príslušného domového objektu t.j. celkových finančných pohybov vo fonde opráv a fonde služieb.

    Spätná kontrola stavu a pohybov finančných prostriedkov je spoločnosťou pre vlastníkom umožnená pasívnym prístupom k bankovému účtu cez internet.

    Naša spoločnosť zabezpečuje každoročne k 31. 12. vykonanie inventarizácie cudzieho majetku t.j. finančných prostriedkov na bankových účtoch jednotlivých domov menovaním samostatnej inventarizačnej komisie.

    V nadväznosti na predmetnú ekonomickú činnosť si spoločnosť plní zákonnú povinnosť písomnej Správy o hospodárení domu. Jej obsahom je predovšetkým finančné hospodárenie, zhodnotené stavom spoločných častiach a zariadení, návrhom plánu opráv a údržby, ako aj iné významné skutočnosti, ktoré súvisia so správou domu.

    V tejto súvislosti spoločnosť zároveň predkladá vždy s termínom k 31. 5. Ročné zúčtovanie nákladov za služby individuálne na každého vlastníka bytu a nebytového priestoru a užívateľov nájomných bytov.

V ekonomickej oblasti svojim zákazníkom poskytujeme ekonomické služby najmä pracovným výkonom činnosti:
  • analýza platieb na jednotlivé byty
  • náklady služieb na príslušný dom
  • zálohové mesačné predpisy platieb a ich zmeny vrátane individuálnych
  • sledovanie úhrad zálohových platieb
  • vymáhanie pohľadávok zákonným postupom v spolupráci s výkonom právnika / výzvou, návrhom platobného rozkazu, súdnym rozhodnutím, exekučným konaním, dobrovoľnou dražbou /
  • zúčtovanie skutočných nákladov služieb a ich vyúčtovanie
  • vedením evidencie denných bankových výpisov príslušných domov
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Služby
 
Technická správa domov

 
Ekonomická správa domov

 
Obnova bytových domov

 
Zoznam zateplených domových objektov
 

 
Zoznam dodávateľov služieb
 

 
Sadzobník úkonov a taríf