meniny má , zajtra .    

 

Technická správa domov

    Neoddeliteľnou súčasťou spokojného a bezpečného bývania je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s bývaním so zabezpečovaním pravidelných technických prehliadok a kvalitnej údržby bytového domu. Naša spoločnosť zabezpečuje správu vlastníckych nehnuteľností tak pre fyzické ako aj právnické osoby a svoje poskytované služby orientuje a podriaďuje uvedenému zámeru.

    Uzatvorením zmluvného vzťahu na výkon správy a plnením záväzkov z nej vyplývajúcich pre našu spoločnosť ako správcu tým pracovná činnosť nekončí, pretože našou ochotou je urobiť pre svojich zákazníkov niečo viac na základe individuálnych požiadaviek alebo požiadaviek schválených na domových schôdzach.

    Odborní technickí pracovníci sú v našej spoločnosti pre zákazníkom priami správcovia domu, ktorí pravidelnou obhliadkou zisťujú skutočný stav domu, kontrolujú pravidelnosť zabezpečenia výkonov periodických revízií domu v zmysle platných noriem a uplatňovaním zákonných predpisov vrátane energetickej náročnosti, rozvodov v dome, požiarnej povinnosti, pre úsporné bývanie obnovu domu, ako aj ďalšie potrebné technické úkony. Na základe technického odborného posúdenia vypracujú návrh realizácie akcii k odsúhlaseniu vlastníkom na domových schôdzach a zároveň zahrnú akcie do ročného plánu opráv a údržby v rámci správy o činnosti domu.

    Dôležitou nepostradateľnou službou je nami zabezpečenie spoľahlivej non - stop havarijnej služby s rýchlym zásahom a zároveň s odstraňovaním následkov z havárie.

    V rámci štandardného režimu ďalej zabezpečíme pre dom dodávky všetkých médií s priebežným sledovaním ich spotreby vrátane cien a množstva spotreby uvedenej vo fakturácie.

    Promptne reagujeme na zmeny úspor v dodávkach najmä tepla a teplej úžitkovej vody súvisiacich s obnovou domu výlučne dodatkom zmluvy, u ostatných službách podľa potrieb a požiadavkách domu.

    Najcitlivejšou oblasťou spojenou s finančnou náročnosťou služieb s cieľom nerušeného bývania v dome je spoločnosťou zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla, teplej a studenej vody, elektrickej energie, prevádzka výťahov, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie spoločných častiach domu vrátane zimnej služby chodníkov a spevnených plôch.
V rámci ostatných služieb poskytujeme podľa potreby deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu pre domový objekt aj jednotlivé byty.

    Poistenie nehnuteľnosti pre vznik nepredvídaných škôd na majetku pre našich klientov zabezpečujeme prieskumom trhu a na viac s možnosťou odborného posúdenia poisťovacích rizík z jednotlivých poisťovacích spoločností, výber je jednoznačne v kompetencií vlastníkov nehnuteľnosti.

    Zmluvné dohodnuté limity na výkon prác naša spoločnosť plní ako zmluvný záväzok. Realizáciu činnosti nad limit zabezpečujeme výberovým konaním, ktoré je predmetom rozhodnutia vlastníkov nehnuteľnosti.

    Aktívne zapájanie vlastníkov v rozhodovaní o dôležitých činnostiach domu a ich kontrolu vnímame ako pocit vzájomnej dôvery.


Bezplatne a automaticky poskytujeme odborné technické poradenstvo:
  • v rámci skultúrnenia bývania spoločných priestorov domu - od vchodových dverí, vstupných priestorov, schodísk, poštových schránok, podláh, stien ....atď.
  • v rámci pracovných aktivít spojených so zabezpečením postupnosti odstraňovania systémových porúch s komplexnou obnovou bytových domov vrátane so zateplením obvodového plášťa.
  • v rámci bezpečnosti občanov v dome návrhom "Projektu bezpečného bývania" s inštaláciou bezpečnostných kamier a softwarového vybavenia s prepojením do centrály za účelom pohybu osôb cez vchodový vstup.
  • v rámci havárie, mimoriadnej udalosti prípadne živelnej pohromy vykonávaním obhliadok za účelom určenia rozsahu škôd a zabezpečenia v odstraňovaní následkov z nepredvídaných okolností.
  • v rámci generálnych opráv zvláštnych technických zariadení - výťahov.

Naša starostlivosť pre Vaše príjemné bývanie
Úvod  
Predmet činnosti  
Služby  
Správa domov  
Legislatíva  
Dokumenty  
Kontakt  
 
 
Služby
 
Technická správa domov

 
Ekonomická správa domov

 
Obnova bytových domov

 
Zoznam zateplených domových objektov
 

 
Zoznam dodávateľov služieb
 

 
Sadzobník úkonov a taríf